Song Xi Chen  

Contact
Phone:86-10-62760736
Email:csx@gsm.pku.edu.cn
Biography
CV:SongChen-Curriculum Vita-2021-September.pdf

Huang Hui
Professor

Liang Xuan
Lecturer

Zhang Shuyi
Lecturer

Zou Tao
Lecturer

Guo Bin
Associate Professor

Li CHEN
Master

Xiangyu Zheng
Ph.D Candidate

Yuru Zhu
Ph.D Candidate

Haoxuan Sun
Postgraduate

Jia Gu
Ph.D Candidate

Han Yan
Ph.D Candidate

Peifeng Tong
Ph.D Candidate

闫夏
Postgraduate

Su Wu
Postgraduate