Song Xi Chen  

Contact
Phone:86-10-62760736
Email:csx@gsm.pku.edu.cn
Biography
CV:SongChen-CurriculumVita-2024-04(2).pdf

Shouxia Wang

Period : 2022-2024

Peking University, Postdoctoral

Shaomin Li

Period : 2018-2020

Beijing Jiaotong University, Lecturer

HaoXiang Zhan

Period : 2023-

Peking University

Qilong Lu

Period : 2023-

Peking University

Mingyuan Bian

Period : 2023-

Peking University

Hanyue Chen

Period : 2022-

Peking University

Jingkun Qiu

Period : 2021-

Peking University

Wu Su

Period : 2021-

Peking University

Peifeng Tong

Period : 2020-2025

Peking University

Han Yan

Period : 2020-

Peking University

Jia Gu

Period : 2019-

Peking University

Hao-Xuan Sun

Period : 2019-

Peking University

Xia Yan

Period : 2021-2024

Peking University

Yao Jia

Period : 2023-

Peking University

Binghao Wang

Period : 2022-2025

Peking University

Lei Qian

Period : 2023-

Peking University

Axiao Peng

Period : 2022-2025

Peking University

Yuru Zhu

Period : 2018-2023

University of Pennsylvania, postdoc

Xiangyu Zheng

Period : 2017-2022

JD.com

Chen Lei

Period : 2015-2020

Southernwest University of Economics and Finance, Assistant Professor

Shuang Zhang

Period : 2015-2020

People’s Bank of China

Shuyi Zhang

Period : 2014-2019

East China Normal University, Assistant Professor

Xiaojun Mao

Period : 2013-2018

Shanghai Jiaotong University, Associate Professor

Liuhua Peng

Period : -2017

University of Melbourne, Senior Lecturer

Liang Xuan

Period : 2012-2017

Australian National University, Lecturer

Ying Wang

Period : 2012-2017

Renmin University, Associate Professor

Tao Zou

Period : 2011-2016

Australian National University, Senior Lecturer

Jing He

Period : 2011-2017

South-West University of Finance and Economics, Assistant Professor

Shuo Li

Period : 2012-2016

Tianjin University of Finance and Economics, Associate Professor

Bin Guo

Period : 2010-2015

Southwestern University of Finance and Economics, Associate Professor

Yumou Qiu

Period : 2010-2014

Peking University, Associate Professor

Shan Yang

Period : 2006-2014

Merck, Statistician

Jinyuan Chang

Period : -2013

South-West University of Finance and Economics, Professor

Zheng Xu

Period : -2013

Wright State University, Assistant Professor

Jun Li

Period : 2009-2013

Kent State University, Associate Professor

Pingshou Zhong

Period : -2011

University of Illinoi Chicago, Associate Professor

Ying-Li Qin

Period : -2009

University of Waterloo, Associate Professor

Chengyong Tang

Period : 2003-2008

Temple University, Professor

Dong Wang

Period : -2006

University of Nebraska, Professor

Shanshan Luo

Period : -2023

Chen Li

Period : -2021

Xiaoyuan E

Period : -2021

Huijie Liu

Period : -2019

Meili Wang

Period : -2016

Zhenzhong Wang

Period : -2017

Wenqing Wang

Period : 2010-2012

Ansteel financial leasing co. ltd., Vice President

Fan Wang

Period : 2009-2012

Singapore - ESSEC Business School, Associate Professor

Ziping Xu

Period : 2014-2018

Harvard University, Postdoctoral

Fangshu Ye

Period : -

Iowa State University, Ph.D in Statistics

Hongbin Lin

Period : 2021-2023

Peking University, Ph.D in Statistics

Yaxuan Huang

Period : -

UC Berkeley, Ph.D in Statistics

Rui Liu

Period : -

University of North Carolina at Chapel Hill, Ph.D in Statistics

Wei You

Period : 2017-2021

CICC

Xinyu Zhang

Period : -

The University of North Carolina at Chapel Hill, Ph.D student in Statistics

Qiao Shi Yang

Period : 2021-2025

Peking University